קוד אתי

במסגרת תהליך דיאלוגי שהתקיים בצוות ההיגוי של האגודה, נוסח קוד אתי למקצוע החינוך המיני. הקוד נבנה תוך הישענות על קודים אתיים של ארגונים דומים ברחבי העולם והותאם לחברה הישראלית, על גווניה וייחודיותה. מטרתו של הקוד להגדיר אתיקה מקצועית המשותפת לכלל העוסקות והעוסקים בתחום.

 1. תחולה: חברי.ות וידידי.ות האגודה מחוייבים.ות להכיר את כללי ההתנהגות והקוד האתי, ולנהוג על פיהם ועל פי כל עדכון או שינוי שיפורסם להם.ן על ידי האגודה. בכל מקרה של שאלות, הבהרות או תלונות, ביחס ליישום כללי ההתנהגות והקוד האתי, מוזמנים.ות חברי.ות וידידי.ות האגודה וכן  מזמיני הפעילות בתחום החינוך המיני והציבור הרחב, לפנות לוועדת האתיקה של האגודה שהרכבה יפורסם מעת לעת. מובהר כי פניה של אדם מהציבור הרחב לועדת האתיקה בתלונה על מנחה כלשהו או כלשהי, תעשה רק אם אותו אדם פונה נפגע אישית מהפרת הקוד האתי על ידי אותו אדם. ועדת האתיקה רשאית לפרסם כללים ונהלים לגבי פעילותה.
 2. הצהרות: חברי.ות וידידי.ות האגודה מתחייבים.ות כי כל המידע והמסמכים שמסרו לאגודה לצורך קבלתם.ן כחבר.ה או כידיד.ה באגודה, נכונים ומלאים ומתחייבים.ות לעדכן את האגודה בכתב באופן שתקבע האגודה,  על כל שינוי אם יחול בהצהרות שמסרו לאגודה אשר עשוי באופן סביר לשלול את חברותם.ן או את מעמדם.ן באגודה.
 3. גבולות המקצוע: מקצוע החינוך המיני מוגדר כעיסוק בהנחיית פעילות חינוכית קבוצתית, שמטרתה לקיים שיח על מיניות, יחסים ומגדר, במרחב בטוח ומכבד, תוך הקניית ידע רלוונטי ומותאם לקהל היעד ופיתוח חשיבה ביקורתית בנושא. מקצוע החינוך המיני אינו  כולל מגע, עירום, או כל פעילות שמטרתה גירוי מיני. כמו כן – מקצוע החינוך המיני אינו כולל טיפול מיני או ייעוץ מיני.  חברי.ות וידידי .ות האגודה מתחייבים.ות לא לשלב
  פעילות של חינוך מיני יחד עם פעילות החורגת מגבולות מקצוע החינוך המיני ומתחייבים לקיים הפרדה ברורה ומפורשת בין שני תחומי מקצוע אלה.  
 4. שקיפות: חברי.ות האגודה וידידיה.ותיה מתחייבים.ות לפעול בשקיפות מלאה מול מזמיני הפעילות בתחום החינוך המיני (צוותי החינוך-טיפול, במסגרות החינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי או ההורים) ולהעמיד לרשותם את המידע הנוגע לשמם.ן המלא, הכשרתם.ן ונסיונם.ן. כמו כן עליהם.ן להמליץ למזמיני הפעילות החינוכית ליידע את ההורים ולשתף אותם בפרטי הפעילות.
 5. תיאום ציפיות ושיתוף: חברות.י האגודה וידידיה.ותיה מתחייבים.ות לפעול בתיאום ציפיות מראש מול מזמיני הפעילות בתחום החינוך המיני (צוותי החינוך-טיפול, במסגרות החינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי או ההורים) לגבי אופי ותכני הפעילות המוצעת, התייחסות להתאמה גילית, לנורמות תרבותיות ודתיות, ערכי המוסד המזמין, רמת תיפקוד ו/או לקות, וכן לשתף בסיום הפעילות ברשמים מקצועיים שעלו בפעילות.
 6. ציות לחוק והעדר  ניצול: חברי.ות וידידי.ות האגודה מחוייבים.ות לפעול במסגרת עיסוקם.ן כמנחים.ות לחינוך מיני תוך ציות לחוקי המדינה ולכללים החלים על עבודה עם קטינים.ות ועל עבודה במסגרת חינוכית/טיפולית פורמלית או בלתי פורמלית, וכן תוך הימנעות מניצול לרעה או השפעה בלתי הוגנת על קטינים.ות. הדברים חלים גם על פעילות מחוץ למסגרת עיסוקם.ות כמנחים.ות לחינוך מיני ועל פעילות מחוץ למסגרת החינוכית וכן חלים ביחס לפעילות בתקופות בהן לא היו הן או הם חברות.ים באגודה.
 7. שוויוניות והעדר אפליה: חברי.ות וידידי.ות האגודה מחוייבים.ות לפעול במסגרת עיסוקם.ן תוך התייחסות שוויונית ומכבדת לכל אדם ללא הבדל של גזע, מין, דת, לאום, מוצא, גיל, העדפה מינית וזהות מגדרית, רמת השכלה, מצב משפחתי,מצב כלכלי ו/או לקויות, וימנעו במסגרת עיסוקם.ן האמור, מביטויים או מעשים שיש בהם כדי שלילת זהותו והגדרתו העצמית של האדם.
 8. שלילת טיפולי המרה: חברי.ות וידידי.ות האגודה לא ימליצו או יציעו במסגרת עיסוקם.ן בתחום החינוך המיני, לפנות לטיפולים שמטרתם לשנות, כביכול, את הזהות המגדרית ו/או את נטייתו המינית של האדם, לרבות טיפול שיחתי, תרופתי, התנהגותי, או חינוכי, ולא יתייחסו לנטייתו המינית של אדם או לזהותו המגדרית כשלעצמן כבעייה רפואית ונפשית הדורשת טיפול. אין בכך כדי למנוע אפשרות להפנות אדם לפי רצונו לברור או יעוץ לגבי העדפה מינית או זהות מגדרית ואין בכך כדי למנוע אפשרות לייצר שיח לגבי העדפה מינית או מגדרית אל מול הקבוצה במסגרת ההנחיה ולהתייחס לקונפליקטים שעולים בהקשר לנושאים אלה.
 9. אוטונומיה על הגוף: חברי.ות וידידי.ות האגודה ימנעו במסגרת עיסוקם.ן כמנחים.ות לחינוך מיני מביטויים או מעשים שיש בהם כדי שלילת או הגבלת האוטונומיה של כל אדם ביחס להחלטות הנוגעות לגופו.ה, ובמיוחד ימנעו מביטויים או מעשים שיש בהם כדי שלילת או הגבלת האוטונומיה של נערות ונשים ביחס להחלטות הנוגעות לגופן. אין בכך כדי למנוע מחברי.ות וידידי.ות האגודה לתמוך בהצבת גבולות התואמת את ערכי המוסד מזמין השירות שבמסגרתו מתבצע הדיון.
 10. הטרדה מינית ויחסים אסורים: חברי.ות וידידי.ות האגודה לא יקיימו קירבה פיסית, קשרים ארוטיים או יחסים אסורים עם קטינים.ות ו/או מודרכים.ות ו/או מי שיש מולם יחסי מרות, יקפידו על שמירת גבולות ומניעת מצבי ניצול ופגיעה בגוף ובנפש ויפעלו בהתאם לחוקים הרלוונטיים לרבות חוק העונשין והתקנות שהותקנו מכוחו והחוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח-1998 ולנהלי המוסד בהם הם.ן פועלים.ות במסגרת עיסוקם.ות. הדברים חלים גם על פעילות מחוץ למסגרת עיסוקם.ות כמנחים.ות לחינוך מיני ועל פעילות מחוץ למסגרת החינוכית וכן חלים ביחס לפעילות בתקופות בהן לא היו הן או הם חברות.ים באגודה.
 11. מקצועיות: על חברי.ות וידידי.ות האגודה לשמור על רמה מקצועית גבוהה בתחום העיסוק, תוך עדכון ידע ולמידה, לרבות בדרך של השתלמויות והשתתפות בימי עיון במסגרת פעילות האגודה או תוכניות הכשרה המוכרות על ידה ולהימנע מעיסוק החורג מהידע וההכשרה שצברו.
 12. חסיון וחובת דווח: חברי.ות וידידי.ות האגודה ישמרו על חסיון מקצועי, מקצועיות וצנעת הפרט, ביחס למידע שהגיע אליהם במסגרת עיסוקם.ן בתחום החינוך המיני, מתלמידים.ות, הורים, יועצים.ות וצוותי החינוך-טיפול (במסגרות החינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי). חברי.ות וידידי.ות האגודה מתחייבים/ות לציית לדין, ביחס לצורך לקבלת הסכמת אפוטרופוס ו/או הורה, לגבי פעולות הדורשות הסכמה ולקיים חובות הדיווח לגורמי חינוך, רווחה, בריאות ומשפט על פי חוק.
 13. הגינות כלפי עמיתים.ות: חברי.ות וידידי.ות האגודה ישמרו על הגינות וכבוד כלפי עמיתיהם.ן למקצוע וכלפי האגודה בכך שיקפידו על שמירת זכויות יוצרים בתכנים בהם הם.ן עושים.ות שימוש במתן קרדיט ליוצרי התכנים,  ובכך שימנעו מלשון הרע.
 14. פניה לועדת האתיקה: חברי.ות וידידי.ות האגודה יפעלו ככל הניתן בנסיבות, לקבלת עמדת ועדת האתיקה של האגודה בכל שאלה הנוגעת ליישומו של הקוד האתי העולה במסגרת עיסוקם.ן בתחום החינוך המיני וישתפו פעולה עם ועדת האתיקה במילוי תפקידיה.
 15. היבטים של רב תרבותיות: על חברי.ות וידידי.ות האגודה להכיר בשונות ובייחודיות של התרבויות והמגזרים השונים בחברה הישראלית ולבצע את ההתאמות הנדרשות בתכנים ואופי הפעילות מול קהלים שונים איתם הם.ן עובדים.ות.
 16. אנשים עם מוגבלויות: על חברי.ות וידידי.ות האגודה לבצע במידת הנדרש בהתאם לקהל היעד, מאפייני הלקות ורמת התפקוד, התאמות והנגשה של תכנים ואמצעי הנחיה באופן שיאפשר גם לאנשים בעלי מוגבלויות להשתלב בפעילויות.
 17. מחקר: על חברי.ות וידידי.ות האגודה לגלות שקיפות מלאה ולקבל את כל ההסכמות הנדרשות על פי דין, בכל מקרה שנתונים הנאספים במסגרת עיסוקם.ן משמשים לצרכי מחקר או נשמרים במאגרי מידע כלשהם או מפורסמים על ידם.ן או לפי בקשתם.ן בכל דרך שהיא, ובמיוחד בכל הקשור לתמונות ופרטים אישיים הנוגעים לקטינים.
 18. פרסום: על חברי.ות וידידי.ות האגודה להימנע מלפרסם את עיסוקם.ן ואת כישוריה.ן באופן שיש בו כדי להטעות את הציבור ו/או באופן שיש בו כדי לפגוע בעמיתים.ות למקצוע.
 19. יצוגיות: על חברי.ות וידידי.ות האגודה להקפיד על מראה יצוגי ושפה מכבדת במסגרת עיסוקם.ן בתחום החינוך המיני.
                                                                                  נוסח מעודכן ליום 7.8.2023