תקנון העמותה

1. שם העמותה

שם העמותה: האגודה לחינוך מיני בישראל

שם העמותה באנגלית: The Israeli Association Of Sex Education

שם העמותה בערבית: جمعية التربية الجنسية في إسرائيل

2. כתובת העמותה

רחוב הרימון 38, מושב כפר הרי"ף  7983000

3. חזון העמותה

מיניות היא ממד מרכזי בחיי בנות ובני האדם.

חינוך מיני הנעשה באופן מקצועי ומוסמך כחלק בלתי נפרד מהחיים ובהתאמה לגיל, זהות מגדרית, נטייה מינית, מוגבלויות, אתניות, תרבות, אמונה, דת או כל חווית חיים אחרת, מאפשר לממש את הזכות למיניות באופן הוגן, שוויוני, מוגן ומיטיב.

לאור ראיית עולם זו האגודה תפעל לקידום מיניות בריאה ולצמצום תופעות של אלימות וניצול מיני בחברה הישראלית. האגודה תפעל כקואליציה של ארגונים ויחידים.ות הפועלים.ות בשיתוף פעולה ביניהם. האגודה תקדם חינוך מיני כפרופסיה המצריכה הכשרה, קוד אתי וסטנדרטיזציה, המתאימים לעוסקות ולעוסקים בתחום. האגודה תפעל ליצירת שינוי חברתי בתחום החינוך המיני בישראל באמצעות הסברה, מחקר וחתירה לקידום מדיניות.

ולכן, חזון האגודה הוא שחינוך מיני יהיה נגיש לכלל החברה הישראלית, כחלק מהזכות לחינוך ותוך הכרה במגוון החברתי.

4. מטרות העמותה

4.1 לקדם את החינוך המיני כפרופסיה המצריכה הכשרה, קוד אתי, סטנדרטיזציה וכללי התנהגות, המתאימים לעוסקות ולעוסקים בתחום.

4.2 ליצור מסגרת ובית מקצועי וחברתי לעוסקות ולעוסקים בחינוך מיני.

4.3 לייצר ולהוות פלטפורמה לשיח, היכרות, שיתופי פעולה והפריה הדדית מקצועית בין עוסקות ועוסקים בחינוך מיני מחברות, מגזרים ותרבויות שונים בחברה הישראלית ומאזורים גיאוגרפים שונים.

4.4 לפעול בשיתוף עם משרד החינוך, במסגרות החינוך הפורמליות והבלתי פורמליות, על מנת שחינוך מיני ילמד כחלק בלתי נפרד מתוכנית הלימודים בגני הילדים, בבתי הספר היסודיים ובבתי הספר העל יסודיים, תוך התאמת התכנים לגיל, לזהות מגדרית, לנטייה מינית ולמוגבלויות, ותוך רגישות תרבותית ואתנית למגזרים שונים בחברה הישראלית.

4.5 לקדם את הנגישות לחינוך מיני לציבור הרחב.

4.6 לקדם תוכניות לימוד והכשרה אקדמית ומקצועיות בתחום החינוך המיני לעוסקות ולעוסקים בהוראה, טיפול, סיעוד, בריאות, חינוך או ייעוץ.

4.7 לקדם מדיניות וחקיקה בראי מטרות האגודה.

4.8 לעודד, לקדם ולאגד מחקר בחינוך מיני בישראל ובעולם.

4.9 לפתח קשרים ושיתופי פעולה עם ארגונים דומים בעולם.

4.10 לעשות כל פעולה אחרת לקידום המטרות שלעיל או לקידום ומימוש חזון העמותה.

5. הגבלת תחומי פעילות העמותה ומקורות מימון

5.1 אין בכוונת העמותה ואין זה במסגרת מטרותיה לעסוק בנושאים הבאים:

5.1.1 העמותה לא תפעיל מערך להעברת סדנאות לחינוך מיני ומגדרי.
5.1.2 העמותה לא תעביר תוכניות הכשרה מקיפות בנושא חינוך מיני ומגדרי, אך תוכל להפיק ולארגן מפגשי העשרה ו/או הכשרה/השתלמות מקצועית מעת-לעת.

5.2 מקורות המימון לפעילות העמותה יתבססו בעיקרם על דמי חבר.ה וכן על שירותים ותכנים שהעמותה תספק. אין בכוונת העמותה לפעול באופן אקטיבי לגיוס כספים ממקורות פילנטרופיים.

6. חברות וידידות בעמותה

6.1 מייסדות ומייסדי העמותה חברים.ות בה מיום רישום העמותה בפנקס העמותות.

6.2 בהתאם לאמור בסעיף 15 לחוק העמותות, תש"ם-1980 תאגיד רשאי להיות חבר בעמותה.

6.3 אדם החפץ להיות חבר.ה או ידיד.ה בעמותה:

6.3.1   י.תגיש לוועד המנהל של העמותה בקשה בנוסח המפורט בטופס ההרשמה כפי שיפורסם על ידי העמותה מעת לעת;
6.3.2 י.תמציא לעמותה מסמכים המעידים על עמידתו.ה בקריטריונים הנדרשים לקבלה כחבר.ה או ידיד.ה בעמותה המפורטים בתקנה 7 להלן;
6.3.3   י.תצהיר כי חזון העמותה ומטרות העמותה, הסטנדרט המקצועי, הקוד האתי ותקנון העמותה בנוסח המעודכן ביותר שפורסמו על ידי העמותה ידועים לו.ה ומקובלים עליו.ה;
6.3.4  י.תחייב כי אם י.תתקבל כחבר.ה או ידיד.ה בעמותה, י.תשלם את דמי החבר וי.תקיים את הוראות התקנון והקוד האתי ואת החלטות המוסדות המוסמכים של העמותה.

6.4 ההחלטה בדבר קבלת המבקש.ת כחבר.ה או ידיד.ה בעמותה או אי קבלתו.ה נתונה בידי הועד המנהל. סירב הועד המנהל לקבל את המבקש.ת, רשאי.ת המבקש.ת לערור על הסירוב לפני האסיפה הכללית הקרובה.

6.5 בעת קבלת החלטה בבקשה להצטרף לעמותה, רשאי הוועד המנהל להתחשב, בין היתר בעילות להוצאת חבר.ה או ידיד.ה מהעמותה המופיעות בתקנה 9 להלן, בשינויים המתחייבים.

7. תנאי קבלה לחברות וידידות בעמותה

7.1 תנאי קבלה של יחידות.ים לחברות באגודה הינם:

7.1.1 תשלום דמי חבר שנתיים בתעריף שנקבע ליחידים.ות חברים.ות.
7.1.2 עמידה בסטנדרט המקצועי ליחידים.ות (ר' פירוט בתקנה 17)
7.1.3 אימוץ מטרות וחזון האגודה.
7.1.4 אימוץ הקוד האתי של האגודה (ר' פירוט בתקנה 18).
7.1.5 תעודת העדר עבירות מין, בדומה למדיניות משרד החינוך.
7.1.6 פעילות נכון למועד הגשת הבקשה לחברות- בשדה החינוך המיני – בהנחיה, חינוך, אקדמיה או קידום מדיניות.

7.2 תנאי קבלה של יחידות.ים לידידות באגודה הינם:

7.2.1 תשלום דמי חבר שנתיים בתעריף שנקבע ליחידים.ות ידידים.ות.
7.2.2 אימוץ מטרות וחזון האגודה.
7.2.3 אימוץ הקוד האתי של האגודה (ר' פירוט בתקנה 18).
7.2.4 פעילות נכון למועד הגשת הבקשה לחברות בשדה החינוך המיני – בהנחיה, חינוך, מחקר, טיפול, סיעוד, אקדמיה או קידום מדיניות.

7.3 תנאי קבלה של ארגונים לחברות באגודה הינם:

7.3.1 הארגון הינו חברה פרטית, עמותה, שותפות, חברה לתועלת הציבור או ארגון שאינו מאוגד, אשר עוסקים בהנחיה או חינוך מיני ומעסיקים עובדים.ות או פרילנסרים.ות מטעמם.
7.3.2 תשלום דמי חבר שנתיים בתעריף/פים שנקבע.ו לארגונים.
7.3.3 עמידה בסטנדרט המקצועי לארגונים (ר' פירוט בתקנה 17).
7.3.4 אימוץ מטרות וחזון האגודה.
7.3.5 אימוץ הקוד האתי של האגודה (ר' פירוט בתקנה 18).
7.3.6 פעילות נכון למועד הגשת הבקשה לחברות במסגרות שונות בשדה החינוך המיני.

8. זכויות וחובות של חברי וחברות העמותה וידידיה 

8.1 חברי וחברות העמותה (אך לא ידידי העמותה) והם.ן בלבד, זכאים.ות: (1) להשתתף ולהצביע בכל אסיפה כללית, על פי קול אחד לכל חבר.ה, (2) לבחור ולהיבחר לוועד המנהל, לוועדות העמותה, לועדת ביקורת בכפוף להוראות תקנון זה.

8.2 חברי וחברות העמותה וידידיה זכאים.ות להשתתף בפעולות העמותה וליהנות משירותיה בהתאם לקביעות הועד המנהל מעת לעת.

8.3 חברי וחברות העמותה וידידיה מתחיבים.ות לשמור על כבוד העמותה, כבוד נושאי המשרה בעמותה ולקיים את הוראות הקוד האתי, התקנון ואת הוראות מוסדותיה המוסמכים של העמותה.

8.4 חברי וחברות וידידי.ות העמותה מתחייבים.ות לתמוך בחזון ומטרות העמותה ולהימנע מכל פעולה שמטרתה להגביל או לפגוע ביכולתה של העמותה לקדם את חזונה ומטרותיה. אין בכל כדי לחייב חבר.ה או ידיד.ה בהשקעת זמן או משאבים כלשהם בקידום חזון ומטרות העמותה.

8.5 חברי וחברות וידידי.ות העמותה חייבים.ות בתשלום דמי חבר שנתיים. העמותה לא תחוייב בהחזר חלקי או מלא של דמי חבר במועד סיום החברות או הידידות בעמותה מכל סיבה שהיא.

8.6 הועד המנהל יקבע את דמי החבר ואת השירותים הניתנים לחברי, חברות וידידי העמותה ורשאי לשנות את קביעתו מעת לעת.

8.7 הוועד המנהל יהיה רשאי לקבוע, מדיניות הנחות בתשלום דמי החבר. לועד המנהל הסמכות לקבוע רמות שונות של דמי חבר שנתיים, בהבחנה בין יחידים.ות הפועלים.ות באופן עצמאי, לבין יחידים.ות הפועלים.ות תחת ארגונים המשלמים עבורם.ן את דמי החברות באופן מלא או חלקי.

8.8 הועד המנהל רשאי לקבוע דמי חבר שונים לארגונים שהינם בעלי תוכנית הכשרה ולארגונים אחרים.

8.9 הכללים וההוראות שיקבע הועד המנהל לגבי דמי החבר והשירותים הניתנים לפי האמור בתקנה 8 לעיל יכונו להלן- "מפרט דמי החבר והשירותים". מפרט דמי החבר והשירותים ניתן לשינוי בכל עת בהחלטה של הועד המנהל ונוסחו יפורסם מעת לעת באתר האינטרנט של האגודה.


9. פקיעת חברות וידידות

9.1 החברות או הידידות בעמותה פוקעת במות החבר.ה או הידיד.ה ובחבר שהוא תאגיד- בגמר פירוקו.

9.2 החברות או הידידות בעמותה פוקעת בפרישתו.ה של חבר.ה או ידיד.ה מן העמותה בהודעה שניתנה לעמותה 30 ימים מראש או בסיום חברות או ידידות על פי הוראות תקנון זה.

9.3 הועד המנהל מוסמך להחליט על סיום חברות או ידידות של אדם בעמותה מהטעמים הבאים:

9.3.1 אי תשלום דמי חבר או כל תשלום אחר שהחבר.ה או הידיד.ה חייבים לעמותה.
9.3.2 אי קיום הוראות התקנון או החלטות מוסדות העמותה.
9.3.3 פעולה שמטרתה להגביל או לפגוע ביכולתה של העמותה לקדם את חזונה ומטרותיה.
9.3.4 הפרה של הקוד האתי
9.3.5   אי עמידה בתנאים לקבלה כחבר.ה או ידיד.ה בעמותה
9.3.6 הרשעה בעבירה שיש עימה קלון או בעבירה שלפי מהותה חומרתה או נסיבותיה אין האדם מתאים לעיסוק בתחום החינוך המיני.

9.4 החלטת הועד המנהל על סיום חברות או ידידות כפופה למתן אפשרות לחבר.ה או לידיד.ה להשמיע טענותיו.ה בפניו ובמידה שניתן לתקן את הנסיבות שבעטיין נשקלת סיום החברות/ידידות, לאחר מתן אורכה כפי שיקבע הועד המנהל, לתיקון הטעון תיקון.

9.5 פקיעת או סיום חברות או ידידות בעמותה אינה פוטרת מסילוק התשלומים שהגיעו לעמותה מן החבר.ה או הידיד.ה בעת התקופה שעד הפקיעה או הסיום.

10. מתן הודעות לחברים וידידים

הזמנה, דרישה, התראה והודעה אחרת של העמותה לחבר.ה או ידיד.ה יכול שיינתנו במכתב שיימסר ביד, או שיישלחו בדואר אלקטרוני או בדואר רגיל אל מענו הרשום בפנקס החברים; לפי בקשת החבר.ה או הידיד.ה בכתב תשנה העמותה את מענם הרשום בפנקס החברים.

11. האסיפה הכללית

11.1 זמן ומקום יומה, שעתה ומיקומה של אסיפה כללית ייקבעו בידי הוועד המנהל ובלבד שתתכנס לפחות פעם אחת בשנה.

11.2 אסיפה כללית תכונס על ידי הודעה שתינתן לכל חבר.ה לפחות עשרה ימים מראש ותציין יום, שעה, מקום וסדר יום לאסיפה.

11.3 אסיפה כללית רגילה תשמע דינים וחשבונות על פעולות הוועד המנהל ועל פעולות ועדת הביקורת, תדון בהם ובדין וחשבון הכספי שהגיש לה הוועד המנהל ותחליט לגבי אישורם; תדון ותחליט על שינויים בתקנון; תבחר את ועד המנהל של העמותה בכפוף להוראות תקנון זה; תבחר את חברי ועדת הביקורת בכפוף להוראות תקנון זה.

11.4 אסיפה כללית לא תיפתח אם לא נכחו בה לפחות רבע ממספר החברים.ות בעמותה; היה מנין זה נוכח בפתיחת האסיפה, רשאית היא להמשיך בדיוניה ולקבל החלטות אף אם פחת מספר הנוכחים.ות במהלך אותה אסיפה. לא נתכנס המניין האמור תוך שעה מהזמן הנקוב בהזמנה יראו את האסיפה כנדחית ללא צורך בהזמנה נוספת ותתקיים באותו היום שעה לאחר השעה שנקבעה לתחילת הדיון ובאסיפה זו יהיו הנוכחים.ות רשאים.ות לדון ולהחליט יהיה מספרם.ן אשר יהיה.

11.5 הועד המנהל רשאי לזמן בכל אספה כללית שלא מן המניין ועליו לעשות כן לפי דרישה בכתב של ועדת הביקורת, של הגוף המבקר, או של מעל  10% מכלל חברי וחברות העמותה.

11.6 לא כינס הוועד המנהל את האספה הכללית שנדרשה כדין, תוך 21 ימים מיום הדרישה רשאים.ות הדורשים.ןת לכנס אותה בעצמם.ן וזאת אך ורק בתוך 3 חודשים מיום הדרישה כאמור. האספה תכונס ככל האפשר באותו האופן שבו מכונסות אספות בידי הוועד.

11.7 יו"ר הועד המנהל י.תכהן כיו"ר האסיפה הכללית וי.תנחה את מהלך האספה וי.תורה על רישום פרוטוקול האסיפה.

11.8 בחירות לוועד המנהל ולועדת הביקורת יתקיימו החל מיום 1.1.2025, לפחות אחת לשלוש שנים, באסיפה הכללית.

11.9 ההחלטות בדבר שינוי התקנון, השם, החזון והמטרות, אישור הדו"ח הכספי ופירוק העמותה מרצון יתקבלו אך ורק באספה כללית.

11.10 החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברב קולות של המצביעים.ות זולת אם נדרש רב אחר על פי תקנון זה.

11.11 ההצבעה באסיפה תעשה בהרמת יד אלא אם קבע הועד המנהל או קבעו מעל 50% לפחות מהמשתתפים.ות באסיפה כי על האסיפה להתקיים בהצבעה חשאית שאז תתקים ההצבעה באופן חשאי. הועד המנהל רשאי לקבוע כי הצבעה באסיפה הכללית תעשה באמצעות כתב הצבעה אשר ישלח על ידי החבר.ה לעמותה בדואר או בדואר אלקטרוני או במסירה ידנית לכתובת שיורה הועד המנהל.

11.12 האסיפה רשאית להתכנס פיזית או באמצעות פגישות מרחוק באמצעות פלטפורמה מתאימה לכך (זום וכד').

11.13 החלטת כל חברי וחברות האסיפה הכללית פה אחד יכול שתתקבל גם בכתב למעט החלטות בנושאים שעל פי חוק העמותות אינן מאפשרות קבלת החלטה בכתב.

12. הוועד המנהל- הרכב ובחירה

12.1 מספר חברי וחברות הועד המנהל, כולל יו"ר, לא יפחת מ-5 חברים ולא יעלה על עשרה.

12.2 הרכב הועד המנהל: יחידים.ות חברי וחברות האגודה ונציגי ארגונים חברי האגודה, יכהנו כחברי וחברות הועד מנהל בהרכב הבא:

12.2.1 יחיד.ה פעיל.ה בשדה: באקדמיה / קידום מדיניות / חינוך / פרילנס. 
12.2.2 יחיד.ה פעיל.ה בשדה: באקדמיה / קידום מדיניות / חינוך / פרילנס. 
12.2.3 יחיד.ה פעיל.ה בשדה: באקדמיה / קידום מדיניות / חינוך / פרילנס. 
12.2.4 יחיד.ה פעיל.ה בשדה: באקדמיה / קידום מדיניות / חינוך / פרילנס. 
12.2.5 יחיד.ה פעיל.ה בשדה: באקדמיה / קידום מדיניות / חינוך / פרילנס ובעל.ת זיקה לתחום הלהט"ב.
12.2.6 יחיד.ה או נציג.ת ארגון, שהינם פעילים בשדה בחברה הערבית.
12.2.7 יחיד.ה או נציג.ת ארגון, שהינם פעילים בשדה בחברה הדתית. 
12.2.8 נציג.ת ארגון חבר שהינו גוף מרכזי הפועל בשדה בחברה הכללית – עמותת דלת פתוחה לקידום מיניות בריאה.
12.2.9 נציג.ת ארגון חבר שהינו גוף מרכזי הפועל בחברה הכללית – איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית.
12.2.10 נציג.ת ארגון חבר שהינו גוף מרכזי הפועל בחברה הכללית – מידע אמין על מין שותפות.

12.3 מייסדות ומייסדי העמותה ישמשו כחברות וחברי ועד מנהל של העמותה עד ליום 31.12.2024 או עד להיבחרו של ועד מנהל חדש באסיפה כללית, לפי המאוחר מבין המועדים הללו ("להלן- "הועד המנהל הראשוני").

12.4 בחירות ראשונות לועד המנהל של העמותה יתקיימו במהלך חודש ינואר 2025. ולאחר מכן יתקיימו בכל שנתיים.

12.5 הוועד המנהל יכהן מעת היבחרו ועד שיבחר ועד חדש.

12.6 חבר.ת ועד מנהל יכול.ה להיבחר עד לשתי תקופות כהונה רצופות. מייסדי ומייסדות העמותה יכולים.ות להיבחר עד לשתי תקופות כהונה רצופות נוסף על כהונתם.ן בועד המנהל הראשוני.

12.7 יו"ר הועד המנהל ת.יבחר בהחלטה ברב קולות של חברי וחברות הועד המנהל.

12.8 יו"ר הועד המנהל ת.יוכל להיבחר לשתי תקופות כהונה רצופות נוסף על כהונתו.ה בועד המנהל הראשוני.

12.9 חבר.ת הועד המנהל רשאי.ת להתפטר בכל עת מכהונתו.ה על ידי הודעה בכתב לועד המנהל; חבר.ת הועד יחדל/תחדל לכהן אם הוכרז.ה פסול.ת דין או אם ניתן לגביו.ה צו לפתיחת הליכים לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018.

12.10 נתפנה מקום של חבר.ת הועד המנהל, או לא מונה אחד/אחת או יותר מחברי.ות הועד המנהל המיועדים לכהן על פי הרכב הועד המנהל המפורט בתקנה 12.2 לעיל, רשאים הנותרים.ות או הנותר.ת למנות חבר.ים אחר.ים של העמותה לכהן כחבר.י הועד עד לאסיפה הכללית הקרובה; עד למינוי כזה רשאים.ות הנותרים.ות להמשיך לפעול כועד מנהל.

12.11 חבר.ת הועד המנהל שנבצר ממנו.ה למלא תפקידיו.ה, רשאים.ות הנותרים.ות למנות חבר.ת העמותה למלא מקומו.ה עד שישוב/תשוב למלא תפקידיו.ה.

12.12 ארגון אשר מינה אדם מטעמו לשמש כחבר.ת ועד רשאי להחליפו.ה בהודעה לועד המנהל 30 יום מראש, או למנות לישיבת ועד אחת או יותר, בעת הצורך, חליף.פה לחבר.ת הועד מטעמו ובלבד שבכל עת לא יכהנו מטעמו של הארגון יותר מחבר.ה אחד.ת בועד המנהל. מבלי לגרוע מהוראות תקנה זו ובכפוף לה מובהר כי על הארגון לפעול ככל הניתן על מנת שהאדם שמינה מטעמו ייצג/תייצג את הארגון באופן עקבי ורצוף בישיבות הועד המנהל.

12.13 אדם המכהן כחבר.ת ועד מטעם ארגון וחליף של אדם כאמור חייב להיות אדם המועסק כעובד.ת על ידי אותו ארגון ואם מדובר בשותפות אז אחד מיחידי השותפות או מי שמועסק.ת כעובד.ת על ידה.

13. הוועד המנהל- סמכויות ופעילות 

13.1 הועד המנהל מנהל ומכוון את ענייני העמותה ופועל לקידום מטרות העמותה.

13.2 חובתם.ן של חברות וחברי הוועד לפעול לטובת העמותה במסגרת מטרותיה ובהתאם לתקנון ולהחלטות האסיפה הכללית.

13.3 הוועד יכין אחת לשנה דו"ח מאזן דין וחשבון על הכנסות העמותה והוצאותיה (להלן הדו"ח הכספי), בכל שנת מס, אשר יכלול פירוט מלא כנדרש בחוק העמותות. הדו"ח הכספי יוגש לוועדת הביקורת לא פחות משבועיים לפני יום האספה הכללית ויובא בפני האספה הכללית לאישורה.

13.4 ישיבות הועד המנהל תתקיימנה לפחות פעם בחודשיים, החלטות תתקבלנה ברוב קולות.

13.5 הועד המנהל רשאי להסדיר בעצמו את מועד ישיבותיו, ההזמנה להן, המנין הדרוש בהן. אלא אם יקבע אחרת יהיה מנין של מעל 50%  מחברי הועד המנהל מנין חוקי לישיבה.

13.6 ניהול ישיבת הועד המנהל יעשה על ידי יו"ר הועד המנהל.

13.7 החלטות הועד המנהל יתקבלו ברוב קולות המצביעים.ות; היו הקולות שקולים, לא נתקבלה ההצעה.

13.8 ליו"ר הועד המנהל לא יהיה קול עודף או זכויות וטו.

13.9 החלטת כל חברי וחברות הועד המנהל פה אחד יכולה שתתקבל גם שלא בישיבת הועד.

13.10 הועד המנהל רשאי להתכנס פיזית או באמצעות פגישות מרחוק בישיבה טלפונית או באמצעות פלטפורמה מתאימה לכך (זום וכד') .

13.11 הועד המנהל ינהל פרוטוקול בכתב מישיבותיו והחלטותיו.

13.12 הוועד המנהל יסמיך שניים/שתיים או יותר מבין חברי וחברות העמותה, בעלי.ות תפקידים בעמותה ועובדים.ות בעמותה לחתום בשם העמותה על מסמכים שיחייבו אותה ולבצע בשמה פעולות שהן בתחום סמכותו. חתימתם של שני מורשי.ות חתימה יחד תחייב את העמותה.

14. הגוף המבקר- הרכב ובחירה

14.1 מספר חברי וחברות ועדת ביקורת לא יפחת מ-2 חברים.ות ולא יעלה על ארבעה.

14.2 חברי וחברות ועדת ביקורת שיבחרו על ידי הועד המנהל המיסד של העמותה, ישמשו כחברי.ות ועדת ביקורת של העמותה עד ליום 31.12.2024 או עד להיבחרה של ועדת ביקורת חדשה באסיפה כללית, לפי המאוחר מבין המועדים הללו ("להלן- "ועדת הביקורת הראשונית").

14.3 בחירות ראשונות לועדת הביקורת של העמותה יתקיימו במהלך חודש ינואר 2025. ולאחר מכן יתקיימו בכל שנתיים.

14.4 ועדת הביקורת תכהן מעת היבחרה ועד שתיבחר ועדת ביקורת חדשה.

14.5 חבר.ת ועדת ביקורת יכול.ה להיבחר עד לשתי תקופות כהונה רצופות. חברי וחברות ועדת הביקורת הראשונית יכולים.ות להיבחר עד לשתי תקופות כהונה רצופות בנוסף על כהונתם.ן בועדת הביקורת הראשונית.

14.6 חבר.ת ועדת ביקורת רשאי.ת להתפטר בכל עת מכהונתו.ה על ידי הודעה בכתב לועדת הביקורת; חבר.ת ועדת הביקורת יחדל/תחדל לכהן אם הוכרז.ה פסול.ת דין או אם ניתן לגביו.ה צו לפתיחת הליכים לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018.

14.7 נתפנה מקום של חבר.ת ועדת ביקורת, רשאית ועדת הביקורת למנות חבר.ה אחר.ת של העמותה לכהן כחבר.ת ועדת הביקורת עד לאסיפה הכללית הקרובה; עד למינוי כזה רשאים הנותרים.ות להמשיך לפעול כועדת ביקורת בכפוף להוראות חוק העמותות.

14.8 חבר.ת ועדת הביקורת שנבצר ממנו.ה למלא תפקידיו.ה, רשאים הנותרים.ות למנות חבר.ת העמותה למלא מקומו.ה עד שישוב/תשוב למלא תפקידיו.ה.

14.9 ארגון אשר מינה אדם מטעמו לשמש כחבר/ת ועדת ביקורת רשאי להחליפו בהודעה לועדת הביקורת  30 יום מראש, או למנות לישיבת ועד אחת או יותר חליף.פה לחבר.ת ועדת הביקורת מטעמו ובלבד שבכל עת לא יכהנו מטעמו של הארגון יותר מחבר.ה אחד.ת בועדת הביקורת.

14.10 אדם המכהן כחבר.ת ועדת ביקורת מטעם ארגון וחליף של אדם כאמור חייב להיות אדם המועסק כעובד.ת על ידי אותו ארגון ואם מדובר בשותפות אז אחד מיחידי השותפות או מי שמועסק.ת כעובד.ת על ידה.

15. הגוף המבקר- סמכויות ופעילות 

15.1 ועדת הביקורת תפעל בהתאם לתפקידים ולסמכויות המוקנים לה בחוק העמותות ובכלל זה תפעל לבדיקת תקינות פעילות העמותה ומוסדותיה, בדיקת השגת יעדי העמותה ביעילות ובחיסכון, מעקב אחר ביצוע החלטות האסיפה הכללית והוועד המנהל, בדיקת העניינים הכספיים של העמותה.

15.2 ועדת הביקורת רשאית להסדיר בעצמה את מועד ישיבותיה, ההזמנה להן, המנין הדרוש בהן.

15.3 החלטות ועדת הביקורת תתקבלנה ברוב קולות המצביעים; היו הקולות שקולים, לא נתקבלה ההצעה.

15.4 החלטת כל חברות וחברי ועדת הביקורת פה אחד יכולה שתתקבל גם שלא בישיבת הועדה.

15.5 ועדת הביקורת רשאית להתכנס פיזית או באמצעות פגישות מרחוק בישיבה טלפונית או באמצעות פלטפורמה מתאימה לכך (זום וכד') .

15.6 ועדת הביקורת תנהל פרוטוקול בכתב מישיבותיה והחלטותיה.

16. ועדות העמותה 

16.1 הועד המנהל רשאי למנות חברים.ות מחברי וחברות העמותה וכן אנשים שאינם.ן חברים.ות בעמותה, להשתתף בהרכב של ועדות עמותה שהועד המנהל יקים לענין מסויים או לנושאים מסויימים מעת לעת שבתחום סמכותו של הועד המנהל ("ועדת העמותה").

16.2 ועדת העמותה שמורכבת רק מחברי וחברות הועד המנהל מוסמכת לקבל החלטות בנושאים שבסמכות הועד המנהל ובלבד שמדובר בהחלטות שבאופן ברור נופלות בגדר הסמכויות של ועדת העמותה כפי שהוגדרו מראש ובכתב על ידי הועד המנהל.

16.3 ועדת עמותה שחבריה כוללים גם אנשים שאינם.ן חברי וחברות ועד מנהל אינה מוסמכות לקבל החלטות בעניינים שמסורים לשיקול דעתו של הועד המנהל אלא תפקידה לדון ולהמליץ לועד המנהל בנושאים שבתחום פעילותה.

16.4 הועד המנהל רשאי להורות לועדת העמותה להביא לאישורו כל החלטה בענין מסויים או באופן כללי,  הנוגע לתחום פעילותה.

16.5 הועד המנהל רשאי לפטר ו/או למנות חברים.ות לועדת העמותה לפי שיקול דעתו.

16.6 אין בהקמת ועדת עמותה כדי לגרוע מסמכות הועד המנהל לדון בנושאים שנמסרו לפעילות ועדת העמותה.

16.7 החלטות הועד המנהל בכל ענין הנוגע לפעילות ועדות העמותה יחייבו את חבריה.

16.8 ועדות העמותה יקבעו נהלים לפעילותן ויביאו נהלים אלה לאישור הועד המנהל.

17. הסטנדרט המקצועי להכרה בעוסקים.ות במקצוע החינוך המיני בישראל

17.1 הכרה בתוכניות הכשרה: הועד המנהל של העמותה יקבע את הכללים והתנאים להכרה בתוכניות הכשרה בתחום החינוך המיני ורשאי לעדכן או לשנות כללים אלה מעת לעת ("תקן מלא להכרה בתוכנית הכשרה").

הועד המנהל של העמותה רשאי לקבוע את הנהלים שלפיהם תחליט העמותה האם להעניק "תו תקן" או הכרה מטעם האגודה לתוכנית הכשרה כלשהי, על בסיס התקן המלא להכרה בתוכנית ההכשרה ולעדכן או לשנות נהלים אלה מעת לעת.

17.2 הכרה באדם כמחנך.כת או מנחה לחינוך מיני: הועד המנהל של העמותה יקבע את הכללים והתנאים להכרה באדם כמחנך.כת או מנחה לחינוך מיני ורשאי לעדכן או לשנות כללים אלה מעת לעת ("תקן מלא להכרה במחנך או מנחה לחינוך מיני").

ככלל ואלא אם יקבע הועד המנהל אחרת, אדם שעבר הכשרה בתוכנית הכשרה המוכרת על ידי העמותה לפי הכללים שנקבעו בתקנה 17.1 לעיל יוכר כמחנך.כת או מנחה לחינוך מיני.

17.3 הועד המנהל יקבע כללים לבחינת עמידתו של אדם בתקן המלאה להכרה כמחנך.כת או מנחה לחינוך מיני גם לגבי מי שלא עבר הכשרה בתוכנית הכשרה המוכרת על ידי העמותה.

17.4 הועד המנהל רשאי לקבוע את הכללים לגבי מסמכים ואישורים שעל תוכנית הכשרה או על אדם להגיש לעמותה לצורך קבלת ההכרה מטעם העמותה.

17.5 לועד המנהל סמכות לקבוע כי הכרה בתוכנית הכשרה ו/או באדם כמחנך.כת או מנחה לחינוך מיני תעשה בתמורה לתשלום שתגבה העמותה, ולעדכן את סכומי התשלומים הללו מעת לעת.

17.6 הכרה בתוכנית הכשרה היא נפרדת ובלתי קשורה להכרה בארגון כחבר. על ארגון בעל תוכנית הכשרה לעמוד בכל הדרישות לחברות בעמותה ולהתקבל בפועל כחבר בעמותה כתנאי להכרה בתוכנית ההכשרה.

17.7 הכרה במחנך.כת או מנחה לחינוך מיני תעשה בכפוף לכך שהאדם האמור עומד.ת בתנאים לחברות בעמותה והתקבל כחבר.ה בעמותה.

17.8 הועד המנהל רשאי לקבוע חריגים לכללים שנקבעו להכרה בתוכניות הכשרה או להכרה במחנך.כת או מנחה לחינוך מיני ויפרסם את הכללים לפיהם יוכרו חריגים אלה.

17.9 הועד המנהל רשאי לקבוע סטנדרט ביניים מקל להכרה בתוכניות הכשרה שיחול בתקופה של שנתיים שלאחר יסוד העמותה ("תקן הביניים" ו "תקופת הביניים").

17.10 קבע הועד המנהל תקן ביניים כאמור וניתנה הכרה על ידי האגודה בתוכנית הכשרה על בסיס תקן הביניים  תהיה ההכרה בתוכנית ההכשרה על בסיס תקן הביניים תקפה רק למשך תקופת הביניים ולאחריה תידרש תכנית ההכשרה לעמוד בתקן המלא להכרה בתוכנית ההכשרה.

17.11 הועד המנהל רשאי לקבוע סטנדרט ביניים מקל להכרה באדם כמחנך.כת או מנחה לחינוך מיני אשר יחול  בתקופת הביניים. נרשם אדם כחבר.ה בעמותה בתקופת הביניים על בסיס סטנדרט הביניים המקל לא ידרש אותו אדם לעמוד בתקן המלא להכרה במחנך.כת או מנחה לחינוך מיני לצורך קבלה כחבר.ה בעמותה בתקופת הביניים וכן בתקופה שלאחר תום תקופת הביניים.

17.12 הועד המנהל רשאי לקבוע את התנאים לקבלת ארגונים לעמותה ולשנות את הכללים הנוגעים לעניין זה מעת לעת.

17.13 הכללים וההוראות שיקבע הועד המנהל כסטנדרט מקצועי לפי האמור בתקנות משנה שבתקנה 17 לעיל יכונו לעיל ולהלן- "הסטנדרט המקצועי". הסטנדרט המקצועי ניתן לשינוי בכל עת בהחלטה של הועד המנהל ובלבד שהחלטה זו התקבלה עד ליום 31.12.2024.

17.14 ביום 31.12.2024 ללא צורך בפעולה או החלטה של הועד המנהל, יהפוך הסטנדרט המקצועי כפי נוסחו האחרון שאושר על ידי הועד המנהל עד לאותו מועד, כחלק מתקנון העמותה ויהווה את נספח "א" לתקנון. החל מיום 1.1.2025 יהווה כל שינוי בסטנדרט המקצועי שינוי בתקנון המחייב קבלת אישור האסיפה הכללית של העמותה.

17.15 הועד המנהל יפרסם מעת לעת באתר האינטרנט של העמותה את הסטנדרט המקצועי וכל שינוי לו.  החל מיום 1.1.2025 יפרסם הועד המנהל כל הצעה לשינוי הסטנדרט המקצועי לפחות 30 ימים מראש טרם הבאתה להחלטת האסיפה הכללית. הפרסום יעשה באתר האינטרנט של העמותה ויאפשר לחברי וחברות העמותה להגיש הסתייגויות לשנוי המוצע בפרק זמן שיוגדר מראש.

18. קוד אתי 

18.1 הועד המנהל יקבע את הקוד האתי של העמותה ורשאי לשנות את קביעתו מעת לעת.

18.2 הועד המנהל יקבע את אופן התנהלות העמותה לגבי ישום הקוד האתי, אופן קבלת וברור תלונות לגבי הפרת הקוד האתי וכן יקבע את סמכויות הועד המנהל או כל ועדת עמותה שמונתה לעסוק בתחום זה, ביחס לתוצאות הפרות של הקוד האתי על ידי חברי.ות וידידי.ות העמותה.

18.3 הקוד האתי לרבות הכללים וההוראות שיקבע הועד המנהל לגבי הקוד האתי לפי האמור בתקנות משנה שבתקנה 18 יכונו לעיל ולהלן- "הקוד האתי". הקוד האתי ניתן לשינוי בכל עת בהחלטה של הועד המנהל ובלבד שהחלטה זו התקבלה עד ליום 31.12.2024.

18.4 ביום 31.12.2024 ללא צורך בפעולה או החלטה של הועד המנהל, יהפוך הקוד האתי כפי נוסחו האחרון שאושר על ידי הועד המנהל עד לאותו מועד, כחלק מתקנון העמותה ויהווה את נספח "ב" לתקנון. החל מיום 1.1.2025 יהווה כל שינוי בקוד האתי שינוי בתקנון המחייב קבלת אישור האסיפה הכללית של העמותה.

18.5 הועד המנהל יפרסם מעת לעת באתר האינטרנט של העמותה את הקוד האתי וכל שינוי לו. החל מיום 1.1.2025 יפרסם הועד המנהל כל הצעה לשינוי הקוד האתי לפחות 30 ימים מראש טרם הבאתה להחלטת האסיפה הכללית. הפרסום יעשה באתר האינטרנט של העמותה ויאפשר לחברי העמותה להגיש הסתייגויות לשנוי המוצע בפרק זמן שיוגדר מראש.

19. שינוי תקנון

19.1 הצעה לשינוי תקנון תובא לדיון בפני האספה הכללית ותישלח עם ההזמנה לאסיפה.

19.2 תקנון העמותה ישונה בהחלטת אספה כללית ברוב קולות של המצביעים.ות באותה אספה.

20. שיפוי וביטוח נושאי משרה

20.1 העמותה רשאית לשפות בדיעבד את נושאי.ות המשרה בעמותה, את בעלי.ות התפקידים בה, את חברי.ות הוועד המנהל, חברי.ות ועדת העמותה וחברי.ות ועדת הביקורת– "נושא משרה" בשל חובות או הוצאה שתוטל עליהם.ן עקב פעילותם.ן ופעולות שביצעו מתוקף וכחלק מתפקידם.ן בעמותה, כמפורט להלן:

20.1.1 חובה כספית שהוטלה עליהם.ן לטובת אדם אחר על פי פסק דין, לרבות פסק דין שניתן בפשרה או פסק בורר שאושר בידי בית משפט.
20.1.2 הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא.ה נושא.ת משרה עקב חקירה או הליך שהתנהל נגדו.ה בידי רשות המוסמכת לנהל חקירה או הליך, ואשר הסתיים בלא הגשת כתב אישום נגדו ובלי שהוטלה עליו.ה חבות כספית כחלופה להליך פלילי, או שהסתיים בלא הגשת כתב אישום נגדו אך בהטלת חבות כספית כחלופה להליך פלילי בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית; בפסקה זו – סיום הליך בלא הגשת כתב אישום בענין שנפחתה בו חקירה פלילית – משמעו סגירת התיק לפי סעיף 62 לחוק סדר הדין הפלילי (נוסח משולב), התשמ"ב-1982  )"חוק סדר הדין הפלילי") או עיכוב הליכים בידי היועץ המשפטי לממשלה לפי סעיף 231 לחוק סדר הדין הפלילי; " "חבות כספית כחלופה להליך פלילי" – חבות כספית שהוטלה על פי חוק כחלופה להליך פלילי, לרבות קנס מינהלי לפי חוק העבירות המנהליות, התשמ"ו-1985 , קנס על עבירה שנקבעה כעבירת קנס לפי הוראות חוק סדר הדין הפלילי, עיצום כספי או כופר.
20.1.3 הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא.ה נושא.ת המשרה או שחויב.ה בהן בידי בית משפט, בהליך שהוגש נגדו.ה בידי החברה או בשמה או בידי אדם אחר, או באישום פלילי שממנו זוכה.תה, או באישום פלילי שבו הורשע.ה בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית.

20.2 העמותה רשאית לתת התחייבות מראש לשפות נושא משרה בה בשל חבות או הוצאה כמפורט בתקנה 20.1 לעיל, ובלבד שההתחייבות לשיפוי תוגבל לאירועים שלדעת הוועד המנהל צפויים לאור פעילות העמותה בפועל בעת מתן ההתחייבות לשיפוי, וכן לסכום או לאמת מידה שהוועד המנהל קבע כי הם סבירים בנסיבות הענין, ושבהתחייבות לשיפוי יצוינו האירועים שלדעת הוועד המנהל צפויים לאור פעילות העמותה בפועל בעת מתן ההתחייבות והכל בכפוף לכל סייג הקיים למתן התחייבות מסוג זה על פי דין.

20.3 העמותה רשאית לבטח בביטוח נושאי משרה נושא.ת משרה בה בשל חבות שתוטל עליו עקב פעילותו.ה ופעולות שביצע.ה מתוקף וכחלק מתפקידו.ה בעמותה, בכל אחד מאלה:

20.3.1 הפרת חובת זהירות כלפי העמותה או כלפי אדם אחר;
20.3.2 הפרת חובת אמונים כלפי ההעמותה, ובלבד שנושא.ת המשרה פעל.ה בתום לב והיה לו.ה יסוד סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת העמותה;
20.3.3 חבות כספית שתוטל עליו.ה לטובת אדם אחר.

20.4 העמותה לא תשפה או תבטח נושא.ת משרה בה בשל כל אחד מאלה:

20.4.1 הפרת חובת אמונים, למעט לענין ביטוח בשל הפרת חובת אמונים כאמור בתקנה 20.3.2;
20.4.2 הפרת חובת זהירות למעט לענין ביטוח בשל הפרת חובת זהירות כאמור בתקנה 20.3.1;
20.4.3 פעולה מתוך כוונה להפיק רווח אישי שלא כדין,
20.4.4 קנס או כופר שהוטל עליו.
20.4.5 הסייגים האמורים בתקנה 20.4 זאת יחולו כל עוד המתואר בהם אסור על-פי דין.

21. פירוק העמותה

21.1 החלטה על פירוק העמותה תתקבל בהצבעה גלויה של האספה הכללית ברוב של לפחות שני שליש המצביעים.ות.

21.2 פורקה העמותה ולאחר שנפרעו חובותיה במלואם נשארו נכסים, יועברו נכסים אלה לעמותה אחרת או לחברה לתועלת הציבור אחרת הרשומה אצל רשם ההקדשות כהגדרתו בחוק החברות, התשנ"ט-1999 בעלת מטרות דומות