תנאי שימוש – אתר אינטרנט

 1. כללי
  • ברוכים הבאים לאתר /https://sei.org.il (להלן "האתר") המופעל על-ידי האגודה לחינוך מיני בישראל ע"ר 580763738 (להלן "האגודה"). האתר הינו אינפורמטיבי ומטרתו להציג מידע אודות האגודה, לרבות מוצריה ו/או שירותיה, ובנוסף לאפשר למשתמשים לפנות לאגודה לשם יצירת קשר ראשוני, במקרים המתאימים. הגישה לאתר והשימוש בו, ובכלל זה המידע ו/או השירותים השונים המפורסמים בו, כפופים לתנאי השימוש המפורטים להלן ("תנאי השימוש"), המסדירים את היחסים בין האגודה לבין המשתמשים באתר (להלן "המשתמש" או "המשתמשים").
  • האגודה שומרת לעצמה את הזכות לשנות, למחוק או להוסיף על תנאי השימוש בכל עת, ללא מתן הודעה מוקדמת מעבר לפרסום ההוראות בתנאי השימוש ועל פי שיקול דעתה הבלעדי. כל תוספת ו/או שינוי שנעשה באתר, בתוכן האתר, בשירותים המוצעים בו ו/או בתנאי השימוש יחייבו את המשתמשים באתר עם המשך השימוש בו. לפיכך, אנא הקפדו לעיין ולהתעדכן בתנאי השימוש מאחר שעצם השימוש באתר בכל דרך, במישרין או בעקיפין, לרבות גלישה באתר, שימוש בכל תוכן ו/או שירות המופיע בו, רישום וכניסה לאזור האישי (במקרים בהם הדבר מתאפשר) וכדומה מהווים הסכמה מלאה ומפורשת לתנאי השימוש, לרבות תנאי מדיניות הפרטיות (להלן "מדיניות הפרטיות") בה ניתן לצפות כאן [יש לצרף לינק], כפי שיעודכנו מעת לעת, ללא כל הגבלה ו/או הסתייגות. המשתמשים מצהירים ומאשרים כי קראו את תנאי השימוש בעיון וכי הם מודעים ומסכימים להם במלואם. ככל שהמשתמשים אינם מסכימים לתנאי השימוש או לחלקם, המשתמשים מתבקשים שלא לעשות כל שימוש באתר.
  • נוסח תנאי השימוש המחייב והקובע בכל מועד הוא זה המפורסם באתר. תנאי השימוש יפורשו כמתקיימים זה לצד זה ולא מצמצמים זה את זה. מובהר כי המשתמשים רשאים לבחור לעיין בחלק מהמידע ו/או השירותים המוצעים באתר ולא בכולם. כמו כן, ייתכן כי חלק מהשירותים המוצעים באתר אינם פעילים במועד מסוים, והם יעמדו לרשות המשתמשים עם הפעלתם.
  • כותרות הסעיפים הינן לשם נוחות והתמצאות המשתמשים והן לא תשמשנה בפרשנות תנאי השימוש.
 2. שימושים אסורים באתר
  • ללא מתן הרשאה מהאגודה, מראש ובכתב, חל איסור לבצע את הפעולות ו/או המעשים הבאים בעת השימוש באתר:
   • לעשות שימוש מסחרי מכל סוג שהוא באתר, כולו או חלקו.
   • להעתיק, לשחזר, לשנות, לעבד, לתרגם, לבצע הנדסה לאחור, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם ולאחסן את האתר ו/או כל תוכן המופיע באתר.
   • להפעיל או לאפשר הפעלת כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוגCrawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של האתר ו/או כל תוכן המופיע באתר.
   • להציג את האתר ו/או כל תוכן המופיע בו בתוך מסגרת (iframe) גלויה או סמויה או הצגתם בכל דרך שהיא, לרבות באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת, המשנים את עיצובם המקורי ו/או מחסירים דבר כלשהו.
   • לשבש או להפר כל זכות של משתמש אחר באתר, לרבות הזכות לפרטיות ו/או לאסוף מידע אישי על המשתמשים באתר, לרבות באמצעים אוטומטיים.
   • לפגוע בכבודו או בפרטיותו של משתמש/ת אחר/ת ו/או להשתמש באתר ו/או בתוכן המופיע בו כדי לפגוע בשמו הטוב של כל אדם ו/או לפרסם דברי הסתה, הונאה, תרמית, לשון הרע ו/או כל מידע אחר שהינו שקרי, בלתי אמין או שיש בו כדי לפגוע במזיד.
   • שימוש באתר ו/או בתוכן המופיע בו לשם יצירת מאגר מידע ו/או לקט.
   • לבצע כל פעילות שאינה חוקית או לעודד לביצוע פעילות כאמור.
  • האגודה עשויה לאפשר למשתמשים לפרסם תגובות, משובים ושאלות בקשר עם האתר ו/או המידע ו/או השירותים המוצעים בו, וכן לפנות באמצעותו לאגודה לשם יצירת קשר ו/או בקשת או מסירת מידע אודות מוצרי האגודה ו/או שירותיה, במקרים המתאימים. האגודה מכירה באופייה של רשת האינטרנט כמדיום הנמצא בשימוש על-ידי אנשים, וזאת בין היתר על מנת ליתן לה משוב ו/או מידע בקשר לאתר, תוך נקיטת מאמצים סבירים לקחת את המידע והמשוב כאמור בחשבון בעת הצורך והשימוש לצרכיה של האגודה. מבלי לגרוע מהאמור, האגודה אינה נושאת בכל אחריות ו/או חבות כלשהי הנוגעת לכל משוב, תגובה או שאלה שמקורה במשתמשי האתר ואף שומרת לעצמה את הזכות להסירם מהאתר בהתאם לדין.
  • אי עמידה במגבלות אלה עלולה להוביל למניעת גישת המשתמשים לאתר ואף לחשוף אותם לאחריות אזרחית ו/או פלילית, בהתאם לדין.
 3. שימוש במידע באתר
  • כלל המידע האישי שיימסר ו/או ייאסף ו/או ייצטבר אצל האגודה אודות המשתמשים במסגרת האתר יתבצע בהתאם למדיניות הפרטיות, המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש.
  • כאשר הדבר נדרש, על המשתמשים למסור פרטים מדויקים ונכונים, על-מנת שהשימוש באתר יתאפשר במהירות וללא תקלות. מובהר בזאת, כי מסירת או הקלדת פרטים אישיים או מקצועיים כוזבים אסורה בהחלט, מהווה עוולה אזרחית ואף יכולה להוות עבירה פלילית, והעושה כן צפוי/ה להליכים משפטיים, פליליים ו/או אזרחיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו לאגודה ו/או מי מטעמה עקב כך.
 4. בעלות וזכויות קניין רוחני
  • האתר, התוכן והמידע המופיעים בו לרבות עיצוב האתר, שרטוטים, עיצובים, איורים, מוסיקה, צילומים, תמונות, מפות, קטעי אודיו, קטעי וידאו, טקסט, גרפיקה, תוכנה, יישום, קוד מחשב וכל חומר אחר וכיו"ב מוגנים על-ידי דיני זכויות יוצרים ושייכים לאגודה ו/או מי מטעמה ו/או לגופים שלישיים שהתירו את השימוש ו/או שמסרו הסכמתם לשימוש שעושה בהם האגודה. חל איסור מוחלט להכניס שינויים, לבצע הליך הנדסה לאחור, להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשדר, להציג בפומבי, לבצע, לשכפל, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות, למכור או למסור לצד שלישי וכיו"ב כל חלק מהאתר ו/או התוכן ו/או המידע המופיע בו מבלי לקבל את הסכמתה המפורשת של האגודה, מראש ובכתב.
  • כל זכויות הקניין הרוחני בקשר עם האתר ו/או המידע ו/או התוכן המופיע בו מכל מין וסוג שהוא (וזאת בין אם המדובר בזכויות רשומות ובין אם המדובר בזכויות שטרם נרשמו), ובכלל זאת שם המתחם ("Domain"), הפטנטים, סימני המסחר, שמות המסחר, שם המותג, קוד המקור, בסיס הנתונים, המדגמים, זכויות יוצרים, סודות מסחריים, השיטות, אופן הצגתו ועיצובו של האתר וכן כל עניין או פרט הקשורים באתר, הינם רכושה המלא והבלעדי של האגודה או של צד שלישי שהתיר את השימוש ו/או שהרשה לאגודה להשתמש בהם, והשימוש בכל הזכויות האמורות מותר בלעדית לאגודה. אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, למכור, לתרגם ו/או לבצע פעולה אחרת כלשהי בכל סוגי הטקסטים ו/או קודים ו/או תמונות ו/או סמני מסחר ו/או תצלומים ו/או סרטונים ו/או כל תוכן אחר המופיע באתר, אלא באישור האגודה לכך מראש ובכתב.
  • האגודה עושה כמיטב יכולתה על מנת לכבד זכויות של צדדים שלישיים. ככל שמשתמש/ת באתר ו/או גוף כלשהו טוענים לזכויות בתוכן מסוים המוצג באתר ו/או מתנגדים לשימוש שהאגודה עושה בו כאמור, עליהם ליידע את האגודה על כך באמצעות מסירת הודעה בכתב דרך כתובת הדואר האלקטרוני של האגודה המוצגת באתר, תוך ציון מדויק של מיקום החומר הפוגע, פירוט מהות הפגיעה וציון כתובת דואר אלקטרוני למענה. ככל שתימסר לאגודה הודעה כאמור, האגודה תבחן את הפנייה תוך זמן סביר, ואם יימצא כי השימוש בתוכן המדובר אכן נוגד זכויותיו של צד שלישי, התוכן יוסר מהאתר.
  • אין באמור בפרק זה כדי לגרוע מכל זכות ו/או הגנה קניינית של האגודה.
 5. תוכן האתר
  • בתנאי השימוש ובמדיניות הפרטיות המונח "תוכן" או "תכנים", משמעם: כל תוכן, לרבות ומבלי לגרוע, טקסט, קישורים (Hyperlinks), עיצוב, איורים, תמונות, גרפיקה, תוכנות, גרפים, צליל, קטעי וידאו ו/או אודיו וכיו"ב.
  • באתר עשויים להיות מוצגים, תוכן, פרסומים, פרסומות, כתבות, מידע, שירותים, מוצרים ו/או כל תוכן אחר של צדדים שלישיים ו/או מטעמם, בין באמצעות הפניית המשתמשים לאתרים של צדדים שלישיים ו/או באמצעות הצגתם של אלה באתר (להלן "תוכן של צד שלישי"). מובהר כי התוכן של צד שלישי אינו מופעל על-ידי האגודה או נבדק על ידה, ונועד אך ורק לנוחויותם ולידיעתם של המשתמשים. תוכן אינו בשליטתה של האגודה והיא אינה מפקחת עליו ועל האתרים המקושרים.
  • ככל שהאתר מכיל ו/או מפנה אל תוכן של צד שלישי, אין בכך כדי להעיד על הסכמה ו/או אחריות של האגודה לכך ו/או כדי להוות ערובה לאמינותו, עדכניותו, תקינותו, חוקיותו וכיו"ב. האגודה מבהירה כי הדבר אינו מהווה המלצה ו/או חוות דעת, ועל כן כל הסתמכות על הצהרות, חוות דעת, הבעות עמדה, הצעות, עצות, אינפורמציה, שירות ו/או כל תוכן אחר המוצג באתר ו/או במקום אחר שאיננו מטעם האגודה נעשה בהתאם לשיקול דעתם המלא והבלעדי של המשתמשים ויתבצע על אחריותם בלבד, וכי האגודה אינה מעורבת ביצירתם, עריכתם ו/או הפעלתם, ולכן ממליצה למשתמשים לקרוא בעיון את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות הרלוונטיים לתוכן זה, ככל שקיימים, ו/או לפנות לבעליו בכל מקרה של טענה או בקשה בעניין. עוד מובהר, כי האגודה אינה מתחייבת כי הקישורים לאתרי אינטרנט של צדדים שלישיים יהיו בהכרח פעילים ויובילו לאתר פעיל. למשתמשים לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האגודה בקשר לכל תוכן הכלול באתר בגין כל נזק ישיר או עקיף, הנובע משימוש ו/או כניסה כאמור ו/או בשל הסתמכות על תוכן של צד שלישי ו/או בשל פגיעה בפרטיות בעקבות שימוש כאמור. על המשתמשים לבצע בעצמם את כל הערכותיהם ובדיקותיהם לגבי כל מידע ו/או מוצר ו/או שירות, ובכל מקרה המשתמשים מוותרים ויהיו מנועים מלהעלות כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין כלפי האגודה.
 6. אחריות
  • האגודה עושה כמיטב יכולתה על מנת לספק למשתמשים חווית שימוש איכותית ובטוחה באתר. עם זאת, האתר אינו חף משגיאות ו/או חסין מתקלות ואף עשויה שלא להיות להם גישה לאתר מעת לעת.
  • ידוע למשתמשים כי האתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות ו/או מוצר המופיעים בו, מותאמים למדינת ישראל ומיועדים לשימוש במדינת ישראל, אלא אם כן צוין אחרת, וניתנים על-ידי האגודה במצבם כפי שהם ובכפוף לזמינותם (As Is ו- As Available). האגודה עושה מאמצים על מנת שהתוכן המופיע באתר יהא נכון, מדויק ועדכני. יחד עם זאת, האגודה אינה מתחייבת לכך, ויתכן כי התוכן אינו שלם ו/או שנפלו בו טעויות טכניות או אחרות, ולכן האגודה לא תישא באחריות כלשהי לעדכניות, דיוק ושלמות המידע המצוי באתר.
  • האגודה לא תישא בכל אחריות, מפורשת או משתמעת, בקשר עם האתר לרבות כל תוכן ו/או שירות ו/או מוצר המופיעים בו, וכן בקשר עם התאמתם למטרה ספציפית ו/או לדרישות המשתמשים. המשתמשים מצהירים ומתחייבים כי הם האחראים המלאים והבלעדיים לכל שימוש שהם עושים באתר, לרבות בכל תוכן ו/או שירות המופיעים בו, וכי ידוע להם שהאגודה אינה ולא תהא אחראית, בין במישרין בין בעקיפין, לכל שימוש שהם עושים באתר.
  • מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, האגודה, בעלי מניותיה, מנהליה וחברות בנות ו/או חברות אם ו/או חברות קשורות לאגודה ו/או כל מי מטעמה, לא יישאו בכל אחריות שהיא, לנזק ו/או אובדן, ישיר או עקיף, לרבות נזקי גוף ו\או נפש, נזק נלווה, תוצאתי, אקראי או פיצויים עונשיים (ובכלל זה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, פיצויים בגין הפסד עבודה ועסקים, הפסד רווחים, הפסקות והפרעות עבודה, הפסד ו/או איבוד מידע עסקי, פגיעה במוניטין, וכל הפסד ו/או נזק כספי אחר), הנובעים ו/או הקשורים, באתר, בכל תוכן ו/או שירות ו/או מוצר המופיעים בו, או בכל שימוש בהם, ולרבות אך מבלי לגרוע: 1) בשימוש ו/או אי יכולת שימוש באתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות ו/או מוצר המופיעים בו, מכל סיבה שהיא; 2) הודעות ו/או קבצים שנתקבלו אצל המשתמשים במהלך ו/או עקב השימוש באתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות ו/או מוצר המופיעים בו; 3) שימוש או הסתמכות על מידע, אימות נתונים, תכנים, המלצות, שירות, עבודה, מוצרים, התאמה לשירות ו/או תפקיד וכדומה המתפרסמים ו/או מופיעים ו/או ניתנים במסגרת האתר ו/או השימוש בו, לרבות טיבם ואיכותם, בין אם על-ידי האגודה ובין אם על-ידי צדדים שלישיים; 4) כל מעשה ו/או מחדל המתבצע בתוכן האתר או בקשר עמו לאחר מסירתו לצדדים שלישיים; 5) הפרעות, זמינות ותקינות של האתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות ו/או מוצר המופיעים בו, מכל סיבה שהיא, ולרבות, הנובעים משיבושים או מכשלים ברשת האינטרנט או ברשת הטלפוניה; 6) נזק או אובדן אשר נגרם כתוצאה משגגה, טעות, אי דיוק וכיו"ב בתוכן באתר.
  • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בשום מקרה לא תעלה האחריות המצרפית של האגודה ושל בעלי מניותיה, הדירקטורים, נושאי המשרה והעובדים שלה במסגרת תנאי שימוש אלה ו\או במסגרת עסקה כלשהי או בכל אופן אחר הקשור לשימוש באתר, על תשלום התמורה ככל ששולמה בפועל לאגודה במסגרת העסקה, כמפורט ברכישה ובביצוע העסקה הרלוונטית. ככל שלא שולמה תמורה לא תעלה האחריות המצרפית על 1 ₪.
  • מובהר, כי שיבוש בקליטת פרטי המשתמשים במחשבי האגודה מכל סיבה שהיא, לרבות תקלה הקשורה לאגודה, לא יהווה עילה לכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מצד המשתמשים כלפי האגודה.
  • המשתמשים מתחייבים בזאת לציית להוראות כל דין העשויות לחול על שימושו באתר ו/או בתוכנו, לרבות תנאי השימוש.
  • המשתמשים מתחייבים, כי יפצו וישפו את האגודה וכל מי מטעמה, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום ו/או הוצאה, פגיעה במוניטין, פגיעה כלכלית ו/או מסחרית, לרבות מתוקף כל דרישה, תביעה, פסק דין, פשרה, הוצאה לפועל, ולרבות הוצאות משפט, ועלויות הייעוץ המשפטי, הנובעים, במישרין ו/או בעקיפין, מהפרת תנאי השימוש ו/או כל ממעשה ו/או מחדל של המשתמשים ו/או מכל חיוב בו תחויב האגודה ו/או מי מטעמה אשר על פי תנאי השימוש לאגודה אין אחריות לגביו.
  • האגודה אינה אחראית לכל פעילות בלתי חוקית שתתבצע, ככל שתתבצע, על-ידי מי מהמשתמשים באתר ו/או כל גורם אחר שאין לה שליטה עליו.
  • בכל סתירה ו/או אי התאמה מכל מין וסוג שהוא בין כל מידע ו/או תוכן המופיעים באתר לבין תנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות, יגברו הוראות תנאי השימוש ו/או מדיניות הפרטיות, לפי העניין.
  • אין בהגבלת האחריות בסעיף זה כדי לגרוע מהגבלת אחריות אחרת בתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות.
 7. שיפוי
  • המשתמשים ו\או הלקוחות ישפו את החברה, בעלי מניותיה, דירקטורים המכהנים בה, נושאי משרה ועובדיה, וישחררו אותם מכל חבות בכל תביעה, (לרבות תביעות צד שלישי), חבות, עלות, הפסד, נזק, הוצאה וכיו"ב (לרבות הוצאות משפט סבירות), העלולות להיגרם כתוצאה מגישת משתמשים ו\או לקוחות לאתר ושימוש בו תוך הפרת תנאי שימוש אלה ו\או מדיניות הפרטיות ו\או הוראות הדין ו\או הפרת זכויות כלשהן (לרבות אך לא רק, זכות לפרטיות, זכויות יוצרים ו\או זכויות קניין רוחני אחרות).
 8. שעות פעילות האתר
  • כוונת האגודה כי האתר יפעל 24 שעות ביממה, למעט במקרים בהם האתר מושבת לצורך תחזוקתו ו/או מכל סיבה אחרת.
  • מובהר בזאת כי ייתכן שיחולו שינויים במועדים המצוינים בתנאי השימוש, לרבות שעות פעילות האתר וכדומה, והכל בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי של האגודה.
 9. סמכות שיפוט וברירת דין
  • על כל שימוש מכל סוג שהוא באתר ו/או על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה הנובעים משימוש זה ו/או בכל דבר ועניין אחר הקשורים באופן ישיר או עקיף לאתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית בכל הקשור ו/או הנובע מתנאי השימוש תהא נתונה לבתי המשפט המוסמכים בעיר תל אביב-יפו, והדין המהותי והפרוצדוראלי אשר יחול יהיה הדין הישראלי, אשר יגבר על כל כללי ברירת דין המפנים לתחולת דין זר.
 10. שונות
  • אופן הצגת המוצרים ו\או השירותים באתר, ייקבע מעת לעת על פי שיקול דעתה המלא והבלעדי של האגודה, למעט ביחס למוצרים ו/או שירותים אשר עשויים להיות מוצעים על-ידי צדדים שלישיים. בכל מקרה מובהר כי תמונות הנכסים ו/או השירותים המופיעות באתר נועדו להמחשה בלבד ואינן מחייבות באופן כלשהו את האגודה, וכי תיאור הנכסים ו/או השירותים ייגבר על המידע המשתקף מהתמונה.
  • האגודה אינה תומכת ו/או מאמצת ו/או נושאת באחריות לכל שירות של צד שלישי, בין אם מוצע באמצעות האתר ובין אם הוזמן ישירות על-ידי המשתמשים. מוצרים ו\או שירותים כאמור אינם בשליטת האגודה, ובשום מקרה האגודה לא תישא באחריות לכל שירותי צד שלישי או ספקי השירות שלו.
  • תנאי השימוש מהווים את ההסכם המלא בין המשתמשים לבין האגודה בכל הנוגע לשימוש באתר ומחליפים כל הבנה ו/או הסכמה אחרת, בעל-פה או בכתב, הנוגעת לשימוש באתר ובתוכנו.
  • אם תנאי מתנאי השימוש ימצא בלתי חוקי, בטל או בלתי אכיף מכל סיבה, תנאי זה ימחק מתנאי השימוש ומחיקתו לא תשפיע על חוקיות ותקפות תנאי השימוש הנותרים. במקרה שכזה, יראו בקיומו של תנאי דומה אחר אכיף במקום התנאי שנמחק או הוסר.
  • כל שיהוי, ויתור, ארכה, איחור או הימנעות מצד האגודה למימוש זכויותיה ו/או בדרישת קיום תנאי מתנאי השימוש ו/או הסכמתה לסטות מתנאי השימוש לא יהוו תקדים, לא יחשבו לוויתור ו/או הסכמה מצד האגודה ואין להסיק מהן גזירה שווה למקרה אחר.
  • האגודה רשאית להעביר ו/או להמחות בכל עת את כל זכויותיה ו/או התחייבויותיה במסגרת תנאי שימוש אלה לצד שלישי כלשהו ללא הודעה מראש וללא הסכמת המשתמשים, ובלבד שזכויות המשתמשים לפי תנאי שימוש אלה יישמרו. מובהר כי המשתמשים אינם רשאים להעניק, להמחות או להעביר בכל צורה את זכויותיהם ו/או התחיבויותיהם בהתאם לתנאי שימוש אלה, ללא הסכמתה המפורשת של האגודה, מראש ובכתב. כל ניסיון לעשות כן ללא הסכמת האגודה דינו בטלות.
  • תנאי השימוש המפורטים לעיל אינם יוצרים ולא יפורשו כיוצרים כל שותפות, מיזם משותף, יחסי עובד מעביד, סוכן או שלוח בין המשתמשים לבין האגודה.
 11. יצירת קשר
  • בכל עניין, שאלה ו/או בקשה, המשתמשים יוכלו לפנות לאגודה באמצעות משלוח הודעת דואר אלקטרוני לכתובת: aguda@gmail.com. בכל תכתובת לאגודה יש לכלול פרטים מלאים של הפונה לרבות, כתובת ואימייל ליצירת קשר. האגודה תשתדל להגיב לכל בקשה סבירה בזמן סביר.